Achtergrond

Stichting DagBeleving EvenZicht is opgericht in juni 2022.

Het doel van de stichting is in de statuten als volgt omschreven:

  • het ontwikkelen van talent voor mensen die in behandeling zijn voor psychiatrische problematiek en die daardoor niet in staat zijn gebruik te maken van het reguliere aanbod
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
  • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het aanbieden van diverse cursussen waardoor iemand kan ontdekken hoe zijn kracht kan worden vergroot
  • de stichting beoogt het algemeen nut en beoogt niet het maken van winst.

Het bestuur bestaat uit Elke den Boer (secretaris), Lorette Broekroelofs (penningmeester) en Tineke van der Veer (voorzitter). Met z’n drieën dragen zij de verantwoordelijkheid voor het reilen en het zeilen van de stichting. Samen met vrijwilligers proberen ze het beleidsplan van de stichting te realiseren. Zij zullen zich bezighouden met het werven van donateurs, het aanschrijven van fondsen om de benodigde financiële middelen te verkrijgen en met het opzetten en organiseren van diverse activiteiten om zo de ambities van de stichting te verwezenlijken. In het beleidsplan is hierover meer informatie te vinden.

De bestuursleden zetten zich vrijwillig in en ontvangen geen vergoeding voor hun inzet. Wel worden reiskosten vergoed.

Ambities

De ambitie van de stichting is om van toegevoegde waarde te zijn in het herstel van de persoon met psychische problematiek. Daar waar iemand nog niet in staat is gebruik te maken van reguliere aanbod om gezondheid en kracht te vergroten willen we een veilige omgeving creëren waar dit wel kan. Een omgeving waarin je met alles wat je hebt en je belast gewoon kan zijn. Een omgeving waarin je kan ervaren hoe het is om als mens te zoeken naar en te ontdekken wat je goed kan of juist wat minder goed bij je past. Een omgeving waarin je ook anderen kunt ontmoeten die dezelfde zoektocht aan willen gaan. Een omgeving waarin iedereen gewoon mens is met zijn of haar sterke en minder sterke kanten.

In de komende 3 jaar willen we de volgende twee grote projecten realiseren:

  • Een jaarlijks cursusaanbod van kortdurende, kwalitatief goede cursussen, gericht op het ontdekken van talenten. De cursussen zijn allereerst toegankelijk voor cliënten van de ggz. Ook cliënten die op de wachtlijst staan zijn welkom (hiermee werken we ook gericht aan verkorten wachttijd). Daarnaast is het ook mogelijk voor anderen om aan te sluiten. Dit laatste zal gedoseerd zijn maar is wel een wezenlijk onderdeel van het aanbod. Juist om de ontmoeting van mens tot mens mogelijk te maken.
  • Een plek overdag bieden waar mensen elkaar ontmoeten, talenten delen en verder ontwikkelen. Een plek waarin activiteiten met elkaar worden ondernomen die bijdragen aan ontmoeting, vermindering eenzaamheid en aan een gezonde levensstijl. Hierbij is er niet alleen aandacht voor de cliënten zelf maar ook voor de plek die ze kunnen innemen in de maatschappij, van betekenis zijn voor de ander.

Beide projecten geven de gelegenheid tot ontmoeting, tussen cliënten onderling en cliënten en de ander. Met de ander bedoelen wij de persoon die niet in behandeling is binnen de ggz. Samen ontdekken wat je talenten zij, van betekenis zijn voor elkaar, zien wij als een toegevoegde waardes omdat juist dat de verbinding benadrukt. In verbinding ontstaat groei. We zijn allemaal mensen met onze sterke en zwakke kanten, met grote en minder grote talenten.

Verantwoording

Stichting DagBeleving EvenZicht is een initiatief dat voortkomt uit de ggz-instelling EvenZicht (www.evenzicht.nl). Binnen de instelling werd meer en meer duidelijk dat er in het werken aan herstel onvoldoende mogelijkheden zijn om in rust ook aan talenten en kracht te werken, onvoldoende mogelijkheden om in contact met anderen te zijn juist vanuit jouw kracht. Ook werd helder dat deelname aan de ‘gewone maatschappij’ vaak nog een te grote stap is. De mensen zijn te kwetsbaar. Dit houdt in dat veel cliënten eigenlijk niets ondernemen om te ontdekken wie ze zijn. Dit is juist essentieel. Besloten is tot oprichting van een aparte stichting die zich hierop gaat richten en waarvoor het mogelijk is om ook de financiën te genereren die nodig zijn om activiteiten te organiseren. Daarbij wordt uiteraard ook gebruik gemaakt van vrijwilligers, daar waar mogelijk.